skip to Main Content
इन्जिािनयरीङ अध्ययन संस्थान प्रवेश परीक्षा वोर्डद्वारा २०७२÷०७३ को स्नातकोत्तर (MSC) तहको भर्ना
लागि २०७२ कार्तिक महिनामा लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्र्तीण भएका परीक्षार्थीहरु मध्ये यस
पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा भर्ना हुन चाहने आवेदकहरुको लागि निम्नानुसारको भर्ना कार्यक्रम
प्रकाशन गरिएकोछ ।

Click Here To View Detail Notice

click Here to Apply Online Now

Back To Top