skip to Main Content

छैठौं सूचीमा नाम प्रकाशित उम्मेदवारहरुको भर्ना Online बाट लिइने हुँदा क्याम्पसमा नआउनुहोला ।
भर्ना सम्बन्धी सूचना राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला ।

Back To Top